OBLASŤ BÝVANIA A VÝSTAVBY

a)      Stavby z podpory štrukturálnych fondov

-          Revitalizácia a rekonštrukcia centrálnej zóny (Hradné námestie, ul. Dr. Alexandra, Garbiarska ulica) – projekt v sume 1.576.437,77 € je schválený, realizácia na jar 2011

-          Rekonštrukcia knižnice – projekt v sume 1.421.305,52 € je schválený, realizácia na jar 2011

b)      Aktualizácia územného plánu mesta, jeho digitalizácia na internete

-          Postavenie 3 bytových domov (72 bytov)

-          Obnoviť zariadenia a záhrady mestských materských škôl v meste s dôrazom na zdravý a kvalitný život najmenších, vybudovať parkovacie plochy pre rodičov škôlkarov

-          Vybudovanie oddychovej zóny pre rodiny s deťmi na sídlisku Juh

-          Vytvorenie podmienok pre vznik duchovno-pastorizačného centra pri ZŠ Sv. Kríža na sídlisku Juh

-          Dostavba 2.etapy priemyselnej zóny Pradiareň

-          Príprava projektu pre mestskú plaváreň

-          Rekonštrukcia Kostolného námestia

-          Poskytnutie súčinnosti pri výstavbe garážového dvora (166 garáží) na sídlisku Juh pri Tescu

-          Výstavba obslužných ciest na ul. Priekopa

-          Výstavba prístupových ciest ku garážam na sídlisku Sever

-          Dosiahnuť bezbariérové prístupy do všetkých úradov a mestských zariadení

-          Umiestnenie osvetlenia v objekte starého a nového cintorína

DOPRAVA

-          Dosiahnuť zahájenie prác na výstavbu rýchlostnej 4-prúdovej cesty (obchvat Kežmarku)

-          Rekonštrukcia križovatiek – osadenie svetelnej signalizácie (semaforov) pri Bille, pošte a na Mýte

-          Rekonštrukcia chodníkov na uliciach Nad traťou, Poľná, Michalská, K. Kuzmányho

-          Generálna rekonštrukcia ulice Trhovište, Garbiarska, Poľná, Strelnica a cesty ku hájovni

-          Výstavba parkovacích priestorov pre automobily na ul. Pod lesom, Cintorínska, Možiarska, Severná

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

a)      –  príprava projektu na využitie geotermálnej energie

-          Úprava kotolní na využitie biomasy na uliciach Záhradná a na sídlisku Juh. Pestovaním rýchlorastúcich rastlín vytvoriť vlastné zásoby zdroja tepelnej energie a vytvorením vlastnej linky na ich spracovanie dosiahnuť zníženie cien tepla pre domácnosti, znížiť emisie CO2 a vytvoriť nové pracovné miesta.

-          Obnova protipovodňovej úpravy Ľubického potoka v spolupráci s Povodím Popradu a Dunajca.

-          Revitalizácia zelene a parkov

b)      Zo štrukturálnych fondov sa podarilo získať finančné prostriedky v sume 1.368.164,99 € na skvalitnenie ovzdušia:

-          Zlepšenie kvality ovzdušia (nákup čistiacej techniky pre Technické služby mesta Kežmarok) – realizácia v roku 2011

-          Projekt Centrum zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu (výstavba kompostárne) v Kežmarku v sume 5.071.433,07 € je momentálne v štádiu hodnotenia.

ZDRAVOTNÍCTVO

-          V spolupráci s manažmentom nemocnice prispôsobiť štruktúru zdravotnej starostlivosti potrebám občanov mesta a regiónu

-          Pomoc manažmentu nemocnice pri vytváraní optimálnych zmluvných vzťahov so zdravotnými poisťovňami

-          Vytvoriť podmienky pre stabilizáciu lekárskeho a zdravotníckeho personálu

-          Rozšíriť služby v nemocnici o ušné, nosné a krčné, ako aj urologické oddelenie

-          Ekonomická stabilizácia nemocnice

ŠPORT A KULTÚRA

-          Podpora činnosti Mestského športového klubu

-          Dostavba zimného štadióna do zahájenia sezóny 2011 – 2012

-          Postupná rekonštrukcia mestskej športovej haly v objekte kasární

-          Vytvoriť Všeobecne záväzné nariadenie mesta (VZN) o podpore talentovaných jednotlivcov v oblasti športu

REKREÁCIA A CESTOVNÝ RUCH

-          Vytvoriť územný plán a pripraviť projekt prímestskej rekreačnej zóny Zlatná

-          Dotiahnuť do úspešného konca vybudovanie cyklochodníkov v smeroch na Vrbov a Spišskú Belú (Projekt je podaný, v štádiu hodnotenia)

-          Dostavba domu Euroregiónu ako centra stretávania turistov, združení, športovcov a iných skupín zo Slovenska a Poľska (projekt je podaný).

-          Vytvoriť vhodné podmienky pre podnikateľov v oblasti cestovného ruchu